Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ROM DESIGN”

 

1. Postanowienia ogólne
1.1  Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „RomDesign” (dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający.
1.2  Sklep Internetowy prowadzony jest w domenie www.romdesign.pl. Sprzedający może jednak przenieść go na inną, wybraną przez siebie domenę według swojego uznania.  
1.3  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

2. Definicje
2.1  Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:
2.1.1  „Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
2.1.2   „Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
2.1.3   „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.4   „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2.1.5   „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.1.6   „Sprzedający” – PPUH Rom Design Roman Adamski, Zawada 27d, 56-500 Syców, NIP: 911-186-64-40, REGON: 020413028, tel. 665565801, adres email: info@romdesign.pl
2.1.7   „Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.  
2.1.8   „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.
2.1.9   „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie10 poniżej.  
2.1.10   „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.
2.2  W zależności od okoliczności terminy, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.
2.3  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazywaniu informacji pocztą elektroniczną, należy przez to rozumieć:
2.3.1  w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – wysłanie wiadomości na adres email podany przez Klienta,
2.3.2  w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego – wysłanie wiadomości na adres email info@romdesign.pl

3.  Podstawowe informacje dotyczące korzystania za Sklepu Internetowego
3.1   Status Klienta uzyskuje każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego niezależnie od tego, czy faktycznie składa Zamówienie lub zawiera Umowę.
3.2   Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych.

4.  Składanie Zamówień i zawieranie Umów
4.1  Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.
4.2  Towar sprzedawany jest bez aranżacji i dekoracji, w otoczeniu których może być prezentowany w Sklepie Internetowym, chyba że w jego opisie wyraźnie zaznaczono inaczej. Podane kolory w sklepie są kolorami poglądowymi. W przypadku zamówienia koloru niestandardowego (biały, czarny) proszę sugerować się kolorami z wzorników  rzeczywistych RAL lub NCS. 
4.3  Klient może składać Zamówienia:
4.3.1  za pośrednictwem Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
4.3.2  pocztą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodni.
4.4   W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.4.1  Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić klikając przycisk „Do koszyka”, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej (dodanie Towarów do listy zakupowej nie oznacza złożenia Zamówienia, a Klient ma możliwość dodania do tej listy kolejnych Towarów, zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy albo rezygnacji z Zamówienia),
4.4.2   po skompletowaniu listy zakupowej Klient podaje na specjalnym formularzu następujące dane:
a)    imię i nazwisko,
b)    numer telefonu kontaktowego,
c)    adres email,
d)    adres kontaktowy oraz adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres kontaktowy),
e)    firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców),
4.4.3  kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenie ich akceptacji,
4.4.4  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz usług dodatkowych (o ile będą dostępne), po czym jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy,
4.4.5  następnie Klient dokonuje wyboru formy płatności,
4.4.6  Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę",
4.4.7  Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.5  W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.5.1  Klient informuje Sprzedającego pocztą elektroniczną o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne),
4.5.2  Sprzedający w terminie do 3 Dni Roboczych weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi pocztą elektroniczną wycenę, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, informując przy tym, iż zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty; ponadto, Sprzedający przekazuje Klientowi  pełne dane Sprzedającego i Regulamin, mający stanowić integralną część Umowy,
4.5.3  jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, potwierdza on ten fakt i akceptację warunków Umowy, jak również przekazuje Sprzedającemu pocztą elektroniczną dane, o których mowa w punkcie 4.4.2 powyżej, co uważa się za złożenie Zamówienia,
4.5.4  Sprzedający przekazuje Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.6  Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą.

5. Ceny i warunki płatności
5.1  Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:
5.1.1  wyrażone w polskich złotych,
5.1.2  cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),
5.1.3  nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (o ile będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.
5.2  Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
5.3  Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności:
5.3.1  przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
5.3.2  przy użyciu systemu płatności elektronicznych, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182.
5.4  Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy.
5.5  W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 5.4 powyżej, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.
5.6  Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:
5.6.1  w przypadku Konsumentów – paragonem fiskalnym albo imienną fakturą VAT wystawioną na życzenie Klienta,
5.6.2  w przypadku Przedsiębiorców – fakturą VAT.
Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów.

6. Realizacja dostaw
6.1  Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się uwzględniając zarówno czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 6.2 poniżej, jak i czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3 poniżej (jako sumę tych terminów).    
6.2  Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 20 Dni Roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zapłaty(termin realizacji zamówień niestandardowych może się różnić od standardowych).
6.3  Sprzedający dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:
6.3.1  odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego  w Zawada 27D, 65-500 Syców 7 Dni Robocze w godzinach podanych w Sklepie Internetowym – Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,
6.3.2  przesyłka kurierska – czas dostawy wynosi do 7 Dni Roboczych.
6.4  Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i gabarytów Towarów. O wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
6.5  W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody.
6.6  Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.
6.7  Sprzedający nie świadczy usług montażowych.

7. Rękojmia
7.1  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
7.2  W razie stwierdzenia wad Towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.
7.3  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów spowodowane przez Klienta przy ich samodzielnym montażu, jeżeli montaż ten wykonany był niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedającego.

8.  Postępowanie reklamacyjne
8.1    Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać Sprzedającemu:
8.1.1  pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego,
8.1.2   pocztą elektroniczną.
8.2   Zaleca się, by reklamacja zawierała dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.
8.3  Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
8.4  Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom
9.1  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik z zastrzeżeniem punktu 9.2 poniżej.
9.2  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, jeżeli Towar zakupiony na podstawie Umowy jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to również zmiany koloru mebla). Sprzedający zwraca uwagę, że część Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego jest rzeczami tego rodzaju oraz że w przypadku zakupu takich Towarów Klientowi definitywnie nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
9.3  Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać formularz, który stanowi Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia), lecz nie jest to obowiązkowe.
9.4  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:
9.4.1  pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego,
9.4.2  pocztą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.
9.5  Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w punkcie 9.3 powyżej przed upływem tego terminu.
9.6 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
9.7 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy (wyjąwszy dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego) nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.
9.8 Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9.9  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Sprzedający informuje Klienta o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Towarów przed złożeniem Zamówienia.
9.10  Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
9.11  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
9.12  Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

10. Usługi
10.1  W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące:
10.1.1  przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego,
10.1.2   komunikowanie się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego.
10.2  Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.
10.3  Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
10.4  Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z danej Usługi.
10.5  Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta z korzystania z nich. Rezygnacja z Usług w całości bądź w części oznacza rozwiązanie – w całości bądź w odpowiedniej części – umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną.
10.6  Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w całości bądź w części w każdym czasie z ważnych przyczyn, tj. razie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu Internetowego lub ograniczeniu dostępnych w jego ramach funkcjonalności lub też naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Odpowiedzialność Klienta
11.1  Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
11.2  Klient zobowiązuje się:
11.2.1  nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,
11.2.2   nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,
11.2.3   nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich,
11.2.4   nie wykorzystywać Sklepu Internetowego i dostępnych w jego ramach funkcjonalności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej ani prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych dotyczących Klienta lub osób trzecich.

12 . Odpowiedzialność Sprzedającego
12.1  Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.
12.2  Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
12.3  Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.
12.4  Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
12.4.1  czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,
12.4.2  dowolnej modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej oraz rozwoju technologii,
12.4.3  natychmiastowego zablokowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Usług, bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku podejrzenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, działania Klienta na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o podjętych czynnościach pocztą elektroniczną.
12.5  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania, w oparciu o które Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczanie ich jako spam.
12.6  Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

13. Ochrona danych osobowych
13.1  Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
13.2  Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
13.2.1  zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów,
13.2.2  świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,
13.2.3  marketingu własnych produktów i usług Sprzedającego.
13.3  Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
13.3.1  firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej (punkt 6.3.2 powyżej) – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
13.3.2  operatorowi systemu płatności elektronicznych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 jako administratorowi – w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie oraz w celu wypełnienia przez ww. operatora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa w związku z realizacją tych płatności.
13.4  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej dla Klientów w Sklepie Internetowym.

14. Prawa wyłączne
14.1  Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach i obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
14.2  Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 14.1 powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub za odrębną, pisemną zgodą Sprzedającego.

15. Postanowienia końcowe
15.1  Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest [opisać warunki techniczne].
15.2  Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
15.3  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić:
15.3.1  ze względu na zmianę przepisów prawa,
15.3.2  ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,
15.3.3  w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,
15.3.4  w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,
15.3.5  w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności,
15.3.6  ze względu na istotne zmiany sytuacji rynkowej.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
15.4 Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.
15.5  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
15.6 Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy lub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedającemu na drogę sądową.
15.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2016r.
 

 Załącznik nr .1
do regulaminu sklepu internetowego „RomDesign”

_________________
/miejscowość i data/

Adresat:    PPUH Rom Design Roman Adamski, Zawada 27D, 56-500 Syców, NIP: 911-186-64-40, REGON: 020413028, tel. 665565801, adres email: info@romdesign.pl

Konsument:    _____________________________________________________________

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, _____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Państwem w ramach sklepu internetowego „RomDesign” dnia _______________ dotyczącej następujących Towarów: ____________________________________________.

___________________
/podpis własnoręczny/*

* Podpis jest wymagany wyłącznie przy składaniu oświadczenia w wersji papierowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl